مطالب ویژه

یادواره و نکاتی حساس بر روند مبارزات اتحادیه دانشجویی در ایتالیا! ـ احمد بخردطبع

نگارشی است برای همه ی عزیزانی که در تشکیلات وسیع دانشجویی ما در مسیر مواضع سیاسی مشخصی (که با عناوین و باورمندی به چپ و “کمونیسم انقلابی”، ولی در نهایت با فضای سوسیال دموکراسی آغشته گشته بود)،  مبارزه می کردیم،  اتحاد وسیعی که رفیقانه مبارزه ی دانشجویی را چه در زمان حاکمیت رژیم توتالیتر شاهنشاهی در چارچوب هواداری از “بخش …

ادامه متن ...

ضمیمه ای بر مقاله “من و اپوزیسیون های اشرافی و…” (سولیداریتی سنتر) ـ احمد بخردطبع

  مطلبی را که در گذشته تحت عنوان “من و اپوزیسیون های اشرافی…”  به نگارش آورده بودم، و در قسمت هایی از آن به نقش مخرب آقای بهروز عارفی علیه من در مسیر فعالیت ها در چارچوب “همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ، فرانسه”، از جمله  به هنگام اعتصاب غذای ژوئن 2009 در پاریس اشاره رفته بود، مبنی بر این …

ادامه متن ...

من و اپوزیسیون های اشرافی و کلاه مخملی پاریس! ـ احمد بخردطبع

فروردین 1398 ـ  آوریل 2019 نوشته ای را که ملاحظه می نمایید، نکاتی حساس از پروسه های طولانی  و تجربیات شخصی ام تا به امروز بمثابه ی یک اپوزیسیون در رابطه با فعالیت های سیاسی ـ کارگری در پاریس میباشد و به دلیل اینکه در این راستا مسائلی را تجربه می نمایم که با سنت و اصول مبارزاتی کاملن بیگانه …

ادامه متن ...