نوشته‌های تازه

انترناسیونال انقلابی کمونیستی در اساس، حزب جهانی طبقه کارگر برای به پیروزی رساندن انقلاب قهری کمونیستی جهانی طبقه کارگر است! ـ حمید قربانی

«حقیقت این است که کمونیست ها به محض آن که بتوانند، در سرنگون کردن سلطۀ بورژواها تردیدی به خود راه نخواهند داد.» ایدئولوژی آلمانی- مارکس، انگلس-۱۸۴۵. کمونیست ها تنها با سازمان یافتن انقلابی و مستقل طبقاتی طبقه کارگر قوی می گردند! وظیفه ی اساسی کمونیست ها – کارگران آگاه – جز آماده کردن طبقه کارگر برای به پیروزی رساندن انقلاب …

ادامه متن ...