منصور اسانلو در خدمت سرمایه ـ نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور

هردم ازاین باغ بری می‌رسد

تازه ترازتازه تری می‌رسد

اینچنین است شرحی اززندگی صنفی – سیاسی آقای اسانلو، آنهم ازمنظری منفی. زمانیکه خبراخراج اسانلو ازریاست هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه پخش گردید، شاهد واکنشهای گوناگونی بوده‌ایم. بسیاری ازتشکلات، فعالین کارگری ومدافعان جنبش کارگری بدرستی به دفاع ازاطلاعیه هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد پرداختند. این دفاع ازدو سو درست وبجا بود. یکم اینکه به خرد جمعی هیئت مدیره وتشکل تکیه داشت و دوم اینکه برخی لغزشهای سیاسی آقای اسانلو درگذشته، تعمقی دوباره را بخصوص درارتباط با اقدامات جدیدایشان لازم میکرد. کسانی نیزبه جانبداری ازاسانلو وحمله و ناسزاگوئی به هیئت مدیره سندیکا پرداختند. اینان بردوگروه بودند. یکم کسانیکه ازآنچه رویداده بود، هیچگونه آگاهی نداشتند وتنها با تکیه به مبارزات صنفی آقای اسانلو ومقاومت وی درزندان وزیرشکنجه، یا نمی توانستند ویا نمیخواستند بپذ یرند که ازاوخطاهای بزرگی سرزند. دوم کسانی بودند وهستند که پشت کردن اسانلو به منافع وخواستهای طبقه کارگررا موهبتی میدانند. اسانلو به آرزو و برنامه های گروه آخرین لبیک گفت اسانلو هم‌ اکنون درخدمت به یکی ازهارترین جناحهای مدافع سرمایه جهانی درآمده است وبا دریافت یک تکه نان قندی ازاین جناح بعنوان نماینده و سازمانده کارگری آن جمع، قصد دارد جنبش کارگری ایران را به زیرپرچم این بخش از مدافعان سرمایه داری جهانی بکشاند. البته با علنی شدن موضع واقعی آقای اسانلو و ایزوله شدن ایشان، بعد از گذشت چند هفته ای به اصطلاح تکذیبیه ای نوشته است، ایشان سعی میکنند به همین سادگی، میخواهد با این تکذیبیه جایگاه از دست رفته اش را در جنبش کارگری بدست بیاورد تا از آن برای مقاصد خود سواستفاده کند. این تلاش مذبوحانه اسانلو و فرمان دهندگان کنونی اش هرچند که برخی مشکلات را برای جنبش کارگری ایران به پیش خواهد آورد ولیکن مسلم است که با درایت، هشیاری وادامه مبارزه آشتی ناپذیر تشکلات مستقل کارگری ایران و فعالین ومدافعان واقعی کارگری، قادربه کشانیدن جنبش کارگری به زیرپرچم سرمایه نخواهند شد. مگر سیاستهای ارتجاعی وضدکارگری گردانندگان جمهوری اسلامی باتمامی دم و دستگاههایشان چون خانه کارگر وشوراهای اسلامی قادربه انحراف کشانیدن جنبش کارگری وخفه کردن صدای اعتراضی کارگران شده اند که امروزه دارودسته ای دیگراز مدافعین سرمایه، بتوانند جنبش کارگری را به زائده سرمایه داری تبدیل سازند؟ جنبش کارگری، برآمد زندگی وشرایط کار کارگران  واستثمارسرمایه داری است. این جنبش تابع فرمان این یا آن رهبرکاذب خودشیفته نخواهد بود که باخواست او تغییرجهت دهد وازمبارزضدسرمایه داری به مدافع سیستم سرمایه داری تبدیل شود. تنها بهنگام بوجودآمدن تغییرات و بهبود نسبی درزندگی معیشتی وشرایط کاری کارگران، چنین رهبران کاذبی احتمالا قادرخواهند شد، جنبش کارگری را درآشتی گذرا یا نسبتا طولانی با منافع سرمایه درآورند. دربرخی ازکشورهای سرمایه داری غرب اینچنین اوضاع راشاهدیم. لیکن چنین شرایطی درایران حاکم نیست وکارگران و فعالین کارگری ایران به گفتاردروغین همکاران امروزی آقای اسانلو اعتمادی ندارند که وی بتواند آرزوی کارگزاران امروزی خود را برآورد کند.

آیا پیوستن اسانلو به جبهه سرمایه داری تعجب‌آوراست؟ این پشت کردن به منافع جنبش کارگری و دریوزگی از سرمایه داران تأسف آوراست ولیکن امری تعجب آور و برای اولین بارنیست و آخرین بارنیزنخواهد بود. درجامعه طبقاتی، مبارزه ای دائمی بصورت گه آرام و گه خشونت آمیزبین طبقات متخاصم درجریان است. دراین میان اندک نخواهند بود کسانیکه یا درپی فریب قولهای سرمایه داران یا بعلت منافع شخصی درجهت تغییرموضع برآیند. یک بررسی کوتاه ازگذشته مبارزاتی آقای اسانلو دلالت براین دارد که وی را ازجمله فریب خوردگان نمیتوان دانست. ارتباط شک برانگیز و طولانی اسانلو با شخصی شناخته شده بنام مهدی کوهستانی، دفاع خجولانه از دریافت کمکهای مالی مشکوک ودعوت کارگران به شرکت درانتخابات سابق ریاست جمهوری درایران، موارد قابل تعمقی هستند که نشان ازاتخاذ مواضع ضدکارگری دارند. اتخاذ چنین مواضعی ریشه درنوعی تفکررفرمیستی وضدانقلابی دارند که درصورت عدم علت یابی وتصحیح انقلابی وبموقع، زمینه مساعدی  برای کجرویهائی دیگروحتی خیانت به منافع طبقه کارگر رامیتوانند درپی داشته باشند. ما، نهادهای همبستگی باجنبش کارگری در ایران- خارج کشوردرتمامی زمانی که اسانلو به دفاع ازمنافع صنفی کارگران شرکت واحد وضرورت تشکل مستقل کارگری می پرداخت ودرتمامی مدتی که درزندان جمهوری اسلامی دربند بود به دفاع ازوی پرداختیم، زیرا برای آن مبارزات ارزش قائل بودیم ومقاومت وحقوق انسانی وصنفی- سیاسی وی قابل احترام ودفاع بود. اشاره علنی به نکات ضعف اسانلو و پافشاری علل شکافی آنها درآن زمان بصورت علنی، مشکل گشا وحائزاهمیت درجه اول نبودند. جنبه غالب درآن زمان نکات مثبت درزندگی صنفی اسانلو بود. امروزبا اسانلوئی دیگر برخورد داریم. حتی اگرهمدستی امروزی اسانلو با سایر مدافعین سرمایه جهانی پیش نیامده بود، تنها نگاهی به دوگزارشی که اسانلو درباره سندیکای شرکت واحد تهیه وازجمله درصفحه اینترنتی خود درج کرده است کافی بود که پی برده شود، اسانلوی امروزی، دیگرآن مبارز صنفی یک تشکل مستقل کارگری نیست. دراین دوسند، اسانلو از خود قهرمانی میسازد که دیگر فعالین واعضای ترس زده شده و حتی رمیده ازمبارزه را همواره به جلوسوق میداده است. او در آن گزارشات، انسانی خود شیفته است که میخواهد و میباید همه چیز بنابر اراده او رقم خورد. این چنین خودشیفتگی و دیگران را ناچیز قلمداد کردن شایسه یک رهبر کارگری نیست. رهبر کارگری بایستی فروتن، همدم ویاری رسان کارگران باشد. بسیاربوده اند چنین خودشیفته گانی که زمانی درخدمت به جنبش کارگری بودند و لیکن درپیچراههای مبارزه طبقاتی، به کجراه و دامان سرمایه داری غلطیده اند و منافع شخصی را بر منافع طبقه کارگرارجحیت داده اند. در طول تاریخ فعالینی را میتوان دید که زمانی درخدمت به جنبش سیاسی طبقه کارگر و یکی از رهبران بزرگ جنبش کارگری بودند، چنان درمنجلاب سرمایه غوطه ورشدند که هنوز پس ازگذشت سالها بعنوان نمونه‌ های منفی مورد تنفرکارگران مبارز در جهان میباشد و نامشان درنزد مدافعان طبقه کارگر به بد نامی یاد میشود. آقای اسانلو مسلما با تمام خود شیفتگی میداند که وی درقیاس با خیلی از فعالین، ازارزشی بمراتب کمتربرای سرمایه داری برخورداراست و نان قندی امروزی مدافعان سرمایه بمعنای مقام و قدرت درآینده نیست، همانگونه که نصیب فعالین خود شیفته بیش ازتکه ای نان قندی نمیشود. اسانلو اولین گامها را درخدمت به سرمایه جهانی درهمدستی با یاران جدیدش برداشته است.

هنوزمیتوان با برخوردی انتقادی وانقلابی ازخود ازغرق شدن کامل درمنجلاب سرمایه وسرمایه داران، جلوگرفت. آقای اسانلو خود باید به اندیشه بنشیند. فردا خیلی دیرمیباشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد چون همیشه از پشتیبانی کامل نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور برخوردار خواهند بود.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

مارس 2013

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

boltanxaberi@gmail.com

http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

جهت اطلاع:

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه عدم توافق خود را با این اطلاعیه اعلام کرده  و جز نهادهای امضا کننده اطلاعیه مربوطه نیست.

About admin

Check Also

انترناسیونال انقلابی کمونیستی در اساس، حزب جهانی طبقه کارگر برای به پیروزی رساندن انقلاب قهری کمونیستی جهانی طبقه کارگر است! ـ حمید قربانی

«حقیقت این است که کمونیست ها به محض آن که بتوانند، در سرنگون کردن سلطۀ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *